Gestió de residus en temps del Covid-19

Un dels molts dubtes que ens podem plantejar aquests dies amb la crisi del Coriv-19 és de quina manera hem de separar i llençar els residus  

Per això, l’Agència Catalana de Residus ha elaborat les següents indicacions, a partir de la normativa presentada al BOE núm.79 del 22 de març de 2020 en el qual s’estableixen les instruccions sobre la gestió de residus, tant en centres hospitalaris com a les llars.  

Què hem de tenir en compte al llençar les escombraries? 

El fet que condicionarà com hem de gestionar els nostres residus casolans serà si a casa hi ha alguna persona que estigui malalta de Covid-19 o ho hagi estat. 

En cas negatiu, podeu continuar separant els vostres residus i llençant-los a la fracció corresponent (paper, vidre, envasos, orgànic i rebuig). 

En cas afirmatiu, però, haurem d’adaptar els nostres hàbits per tal de garantir la seguretat de totes les persones implicades en la recollida de residus. En aquest cas, l’Agència de Residus especifica el següent procediment: 

En cas que hi hagi una persona aïllada a la llar per malaltia, aquesta disposarà d’una paperera amb tapa i pedal, preferiblement, i bossa de plàstic a l’habitació en la qual anirà dipositant els seus residus. Aquesta bossa de residus es col·locarà tancada a l’exterior de l’habitació i s’haurà de posar en una segona bossa ben tancada abans de ficar-la a la bossa de resta de la llar, que ha de llançar-se al contenidor de rebuig, ben tancada. D’aquesta manera s’han de processar tots els residus que hagin estat en contacte amb la persona malalta, així com els EPI que utilitzin els altres membres de la llar (guants, mascaretes,…). Si no s’està segur sobre quins residus poden haver estat en contacte amb la persona o persones infectades, la recomanació és no reciclar i llençar tots els residus al contenidor o servei de recollida porta a porta de resta (gris). 

En cas que tota la unitat familiar estigui malalta o en quarantena per possible contacte, tots els residus de tota la llar s’han de llençar al rebuig, protegits per una altra bossa d’escombraries i ben tancada.  

Per qualsevol indicació específica pel que fa a aquells municipis que realitzin recollides porta a porta o amb altres sistemes, és important que us informeu bé a la vostra administració més propera per poder fer una correcta gestió dels nostres residus.  

I no oblideu que, quan la crisi sanitària hagi estat controlada, podem tornar a realitzar una correcta separació dels residus que generem a casa i llençar-los a la fracció corresponent!